එක්සත් රාජධානියේ තියෙන බය හිතෙනම අවන්හල මේක වෙන්න ඇති!

සිසිටිවි කැමරා දර්ශනවලට තමයි මෙය හසුව තිබෙන්නේ!කැන්ටබරි හි තිබෙන ටයිලර්ස් කින් හි අධිපති තමයි මෙම විඩීයෝව රිලීස් කරලා තියෙන්නේ!මෙහි දැක්වෙන අන්දමට ගෘහ භාණ්ඩ එහා මෙහා වන අතර දොරවල් ඇරෙන වැසෙන අයුරු පවා ඔබට දකින්න පුළුවන්…මෙය මේ වන විට අන්තර්ජාලය කළඹමින් ව්‍යාප්ත වන බවත් පැවසිය යුතුමයි!

Share this post with your friends!