උසයින් බෝල්ට් ඉතා ලේසියෙන් තවත් ලෝක වාර්තාවක් කඩමින් රන් පදක්කමක් ලබාගනී!

Share this post with your friends!