උමතු සංගීතවේදියෙකුගේ මාර්බල් 2000ක නිමවුමක් ඇති සංගීත උපකරණය

මාර්ටින් බෝලින් සංගීතය ඉතා ප්‍රිය කරන අරුම පුදුම භාණ්ඩ වලට ප්‍රිය කරන්නෙකි. මිටියකින් හඬවන සීනූව වැනි උපකරණවලට ඔහු දක්වන ප්‍රියතාව අසීමාන්තිකය. මේ හේතුවෙන් ඔහු මාර්බල් 2000ක් උපයෝගි කරගනිමින් නවතම සංගීත උපකරණයක් නිමවුවා.මෙය වින්ටර් ගාට්න් මාර්බල් මැෂින් ලෙස හඳුන්වනවා.

අනු කොටස් 3000ක් ද උපයෝගි කොට ඇති මෙම උපකරණයෙන් සෑම සංගීත භාණ්ඩයකටම අයත් නාද නිපදවිය හැකි ලෙස නිෂ්පාදනය කර ඇත. ලෙගෝ වැනි තාක්ශනික ක්‍රමද භාවිත කොට ඇත.(මැද රෝදයක් සවි කිරීම මගින්) බෝලින් හට මෙය විශිෂ්ඨ අන්දමින් වැයිය හැක. මාර්බල් මැෂින් වල ස්ංස්කෘතිය මගින් බිහිකල මෙවැනි නිර්මාණ සිතුවාට වඩා කාලයක් එනම් මාස 14 ක් පමණ ගෙන නිමවා ඇත.මෙය දැනට අප්‍රසිද්ධ වුවත් ළඟදීම මෙය කළ එළි බසිනු ඇත.

Share this post with your friends!