උපාධිය ගන්න දෙපය වාරු නැති ඔහුට වාරුවක් වූ පෙම්වතියගේ දයාබර ලෙන්ගතුකම … හැමෝගෙම ඇසට කදුලක් උනපු විඩියෝවක් …

Share this post with your friends!