ඉවසලා ඉවසලා බැරිම තැන චන්ඩියාගේ බඩ කොරවෙන්නම ගැහුව පුංචි කොල්ලෙකුගේ වලිය…!!

Share this post with your friends!