ඉවක් බවක් නැතුව ගිහින් හැප්පෙන හැටි පිටුපසින් ගියපු වාහනයේ ඩෑෂ් කැම් එකේ සටහන් වුණු හැටි..!!

Share this post with your friends!