ඉන්න බැරි ගායට විදුලි කණුවට නැග්ග පුද්ගලයෙක් ජිවිතයෙන් වන්දි ගෙවූ හැටි!

Share this post with your friends!