ඉන්දියාවේ දිල්ලිහි නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා පහුගිය දවසක දිල්ලියේ රජයේ රෝහලක් නිරීක්ෂණය කරන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා.

ඉන්දියාවේ දිල්ලිහි නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා පහුගිය දවසක දිල්ලියේ රජයේ රෝහලක් නිරීක්ෂණය කරන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ මේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට දැකගන්න ලැබුන සිද්ධිය නම් පුදුමය දනවන සිද්ධියක් වුණා. ඒකට හේතුව තමයි රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරියෙක් චිත්‍රපටයක් නරඹමින් සිටීම.
කිසිම සද්ද බද්ධයක් නැතිව ආපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ සිද්ධිය අතටම අල්ල ගත්ත විදිහ පහතින් බලන්න…

Share this post with your friends!