ඉතාලියෙන් ගෙන්වූ ලක්ෂ 23 නීති විරෝධී යතුරුපැදියක් කොටුවෙයි……..

Share this post with your friends!