උපතේ සිටම අඳ වූ මිනිසා අඳින විදිහ බලන්න!

උපතේ සිටම අඳ භාවයෙන් පෙලෙන්නෙකුට ජීවත් වීමේදි නොයෙකුත් දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවේ.ඇස් නොපෙනි ජීවත් විම සැබැවින්ම දුෂ්කර කටයුත්තකි.නමුත් වාසනාවකට මෙන් මෙවැනි ඇස් අඳ මිනිසුන් ලෝකය දැකීමට නව මාන යොදා ගනී.හැඟිම් දැනීම් තුලින් ලෝකය පිලිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට ඔවුන් සමත්ය. උදාහරණයක් ලෙස මෙම මිනිසා ගත් විට ඔහු ඔහුට නොපෙනෙන චිත්‍රයට නගයි. ඔහුගේ දැනීම හා ස්පර්ශය මගින් ඔහු සිදු කරන මෙම කාර්යය ඇත්තටම අපූරුය.

Share this post with your friends!