ඇයි එකම මිනිසෙකුට විතරක් මේ චීන පොලිස් නිළධාරියා මෙහෙම කරන්නේ?….කියවන්න බලන්න….

අපට කෙනෙකුට උදව් කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ වෙනුවෙන් වෙනම කැපවිය යුතුද?නැහැ ඇත්තෙන්ම කෙනෙකුට උදව් කිරීමට වුවමනා නම් එයට අවශ්‍ය පිරිසිදු මනසක් සහ කාරුණික හදවතක් පමණයි..මෙහි දැක්වෙන්නේ චීනයේ ඉන්න පොලිස් නිළධාරියෙකු ගැන..එක්තරා මහළු මිනිසෙකුට පාර පැනීම සඳහා හැමදාම ට්‍රැෆික් ගැටළුව තිබියදීත් මේ මිනිසා මාර්ගය වාහන නවතා ඉඩ පහසුකම් ලබා දෙනවා..ලි කැන්ග් තමයි මේ පොලිස් නිළධාරියාගෙ නම ..එය නිසාම මේ පොලිස් නිළධාරියා මිනිසුන් අතර ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා..

Share this post with your friends!