ඇමරිකා ගොට් ටැලන්ට් හි දක්ෂකම් දක්වන මේ සුපිරි අවුරුදු 11 වැඩ්ඩාගේ වැඩ නොකියා කොහොමද?

මෙරික් හැනා තමයි මෙයාගේ නම වයස අවු:11ක්.2017 ඇමරිකා ගොට් ටැලන්ට් වැඩසටහනේ තමයි මෙයාගේ දස්කම් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ.රෝබෝ වරයෙකුගේ චලන රටාවන් අනුගමනය කරමින් වෙනස්ම කථාවක් තමයි මෙයා මේ කියන්න යන්නේ!ඉතින් මේ පුංචි වැඩ්ඩාගේ වැඩ විස්මිත බව කියන ගමන්ම වැඩි වේලාවක් ගන්නේ නැතුව මේ විඩීයෝ එක බැලුවානම් තමයි හොඳ..

Share this post with your friends!