ආදරය නැතිවුනාම ජීවිතය නැතිකර ගන්නේ නැතිව ජීවිතය අලුතින් පටන් ගන්න කියාදෙන ගීතයක් ප්‍රසිද්ධවෙයි

Share this post with your friends!