අවුරුදු 26 ක් මේ යුවළ මොකක්ද කරලා තියෙන්නේ?

පැමෙලා ගාලේ මල්හෝත්‍රා සහ අනිල් මල්හෝත්‍රා යන යුවළ කෘතීම පෞද්ගලික කෑලෑවක නිර්මාතෘවරුන් කිව්වොත් නිවැරදියි..මේ දෙන්නා ඉන්නේ ඉන්දියාවේ..මේ දෙන්නා මේ කර්තව්‍ය පටන් ගත්තේ 1991දී. කැලෑව හා සතුන්ගේ ආරක්ෂාව පිනිස ඇතිකල පදනමේ මුලාරම්භය සිදුවුනේ ඒ කාලයේ..දැන් අද ඔවුන් බිහි කල කැලෑව අක්කර 300ක විහිද තියෙනවා.එහි මුළු විශ්වයටම අවශ්‍ය ශාක හා සත්ව වර්ග දෙසීයයක් පමණද තිබෙනවා.මේ දෙන්නා කරලා තියෙන්නේ සුළු පටු කාර්යයක්ද?
wildlife-forest-protection-sai-sanctuary-india-2-58f896924b583__700

wildlife-forest-protection-sai-sanctuary-india-3-58f89694bcd9a__700

wildlife-forest-protection-sai-sanctuary-india-5-58f89699e4f4b__700

wildlife-forest-protection-sai-sanctuary-india-6-58f8969c082b1__700

wildlife-forest-protection-sai-sanctuary-india-8-58f8969fa7563__700

wildlife-forest-protection-sai-sanctuary-india-58f8972af071e__700

wildlife-forest-protection-sai-sanctuary-india-58f8972d256e8__700

wildlife-forest-protection-sai-sanctuary-india-58f8975a30976__700

wildlife-forest-protection-sai-sanctuary-india-58f8975d4cf02__700

wildlife-forest-protection-sai-sanctuary-india-58f89721d8eb7__700

wildlife-forest-protection-sai-sanctuary-india-58f89737ef5ee__700

wildlife-forest-protection-sai-sanctuary-india-58f897512219c__700

wildlife-forest-protection-sai-sanctuary-india-58f8975472084__700

Share this post with your friends!