අමුතු තාලයේ ලෝක වර්තාවක් තැබීමට සැරසෙන පුද්ගලයා!

ලෝක වර්තාවක් තැබිය හැකි දෙයක් සිදු කිරීම ඇත්තටම අපූරුය. එනමුත් මෙවැනි ලෝක වර්තාවක් පිහිටුවීම සැබැවින්ම පුදුමාකාරය.ලෝක වර්තා වු කලි සමහරක් ඒවා ක්‍රීඩා වලින් පිහිටුවන අතර සමහරක් ඒවා භායානක ක්‍රියා මගින් ලං කරගත් ඒවාය.නමුත් කිසි විටක පොපියන ඇස් දෙකක් එළියට දමාගෙන එකම ඉරියව්වෙන් විශාල වේලාවක් සිටිමින් ලෝක වර්තාවක් පිහිටුවීමක් අසා තිබේද…..එහෙනම් මේක බලන්න.

Share this post with your friends!