අම්මෝ මේක දැක්කම නම් කාර් එකක් පාර්ක් කරන්නත් බය හිතෙනවා…

මේ සිද්ධිය සිදුවන්නේ පොළව යටදී.පොළව යට තියෙන විශාල වතුර පයිප්පයක් පුපුරා යනවා..මේක වාතලය පුරා පැතිර යන වතුර පාරක්…මුළු මාවතක්ම මේ වතුර පයිප්ප්ය පුපුරා යාම නිසා තෙමි ගියා.වතුර බටය පිපිරිච්ච එකෙන් කාටවත් හානියක් නෑ..හැබැයි ඉතින් ළඟ තියෙන ගොඩනැගිලි වලටයි..කාර් වලටයි නම් හානියක් වෙලා තියෙනවා වගේ…

Share this post with your friends!