අනෙක් අයගේ සෙලියුලර් දුරකථන සොරා ගැනීමට යන සොරුන්ට වෙන පට්ට වැඩ!

අද වන විට කිසිවෙකුට කිසිවෙක් විශ්වාස කල නොහැකි අන්දමට සමාජය වෙනස්ව ඇත.සමාජ විද්යා ගවේෂණ වලට අනුව දිනකට අප වටා සරන සොරුන් සංඛ්යාව අති බහුලය.ඇමරිකාවේ මාබෙල්න් සමාජ ගවේෂණ වලට අනුව ජංගම දුරකථනයත් සමඟ බද්ධ වී ඇති දුරස්ථ පාලකයක් මගින් සොරෙකු ජංගම දුරකථනය සොරා ගැනීමට යොමු වන අවස්ථාවේම දැනගත හැකි මෙය සොරුන්ට ද බිය එලවන සුළු අත්දැකීමකි.මෙම වීඩීයෝවේ දැක්වෙන පරිදි මෙම තරුණයා මිනිසුන් ගැවසෙන ස්ථානයක තම ජංගම දුරකථනය නිදහසේ ඔහේ තබා නිදගන්නා ලෙස පෙන්වා සිටී. එවිට පැමින ඔහුගේ ජංගම දුරකථනය සොරා ගන්නා සොරාට සිදුවන්නේ කුමක්දැයි ඔබම නිරික්ශනය කරන්න.

Share this post with your friends!