අන්තිම වෙනකන් බලන්න… ඔබට අවසානය හිතාගන්න වත් බැරිවෙයි!

මේ අපි කියන්න යන්නේ අරුම පුදුම කලාකරුවෙක් ගැනයි. මොහු චීනයේ සිටින පුද්ගලයෙක්. ඔහුට පුදුම හැකියාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඔහුට ඕනෑම චිත්‍රයක් අනික් පැත්තට තබා ඇදීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අවසානය බලි කුරුටුවක් නොවී විශිෂ්ඨ නිර්මාණයක් වීම නම් බලන් හිටපු අපිට නම් පුදුමයක් දැනවූවා. බලන්න ඔබට මොකද හිතෙන්නේ කියලා.

Share this post with your friends!