අධික වේගයෙන් යුත් යතුරු පැදි අනතුර…ධාවකයා උඩට විසිවි කාරයේ වහල මතට…පුදුමෙනුත් පුදුමයි!

Share this post with your friends!