අඩි 1181 උසක චිමිනියකට නැගි තරුණයෙක් එහි තිරස් අතට දිගා වෙයි!

අඩි 1181 උසක චිමිනියකට නැගි තරුණයෙක් එහි තිරස් අතට දිගා වන මෙම සිද්ධිය ඔහු විසින්ම අන්තර්ජාලයේ මුදා හැර ඇත.මෙය විශ්මය ජනක වන අතර ඔහු කිසිදු බරක් පතලක් නොපෙන්වා කුඹ ගසක එල්ලෙන කොඩියක් සේ සිටින ආකාරය දිටීමද ඇඟ හිරිවට්ටන සුළුය.ඉනිමගක නැගිමට පවා විටෙකදි දෙවරක් සිතන අපට මෙය පුදුමයෙනුත් පුදුමය වේද?

Share this post with your friends!