සුනාමියක් පැමිණෙන්නට පෙර මුහුද කැළැඹුනු අයුරු කැමරාවක සටහන් වෙයි….

Share this post with your friends!