සිහි විකල් වන හිම කුණාටුව.මඳක් නැවති ඔබම පිරික්සන්න…

මෑත කාලයේ සිදුවු සියළු කුණාටු අතර මෙම දරුණු හිම කුණාටුව අපගේ සිහිය විකල් කරන තරමටම දරුණුය.2010 දී පටිගත කල විඩීයෝ දර්ශනයක් වුවද මෙය නැරඹිමෙන් අනතුරුව මෙය කෙතරම් දරුණු කුණාටුවක්ද යන්න ඔබට පසක් වනු නිසැකය.මෙය සිදුවි ඇත්තේ ඔක්ලොහොමා නගරයේදීය.මෙම හිම කැට ප්‍රමානයෙන් ඉතා විශාල වන අතර මෙම පෙන්වන යුවළගේ නාන තාටාකයේ දිය රැලි පවා ඇති කිරීමට සමත් වු දරුණුතම කුණාටුවක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

Share this post with your friends!