මාරයි! ගායකයෝ 20ක් අපේ එක කොල්ලෙක්ගේ හඩින්……….

Share this post with your friends!