තරුණියක් ඝාතනය කරන්න හැදූ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව සටන් කරපු අපූරු ගවයෙක්

Share this post with your friends!