ඩොමිනෝස් 15,000කින් හැදුව මේ පිස්සු හැදෙන නිර්මානය දිහා නොබලාම බෑනේ..

මෙම තුන් සර්පිලාකාර නිර්මානය සිදුකර ඇත්තේ ඩොමිනෝස් 15,000ක් උපයෝගි කරගනිමින්..මෙය තැනීමට දින අටක් පමණ වැය වි තිබෙනවා.මෙය විහිදීමට පැය 25ක කාලයක් ගත වනවා.බැලුවම කොච්චර ලස්සන වැඩක්ද කියලා ඔබටම තේරේවි.

Share this post with your friends!