එංගලන්ත ක්‍රීඩකයෙක් බිම වැටෙයි, තවත් ක්‍රීඩකයෙක් බඩ අල්ලන් හිනා වෙයි!

Share this post with your friends!