ඇමෙරිකානු ජනාධිපති ට්‍රම්ප් සහ උතුරු කොරියාවේ කිම් ජොන්ග් උන් හොOකොO හීදී සිප අරන්? මෙහි සත්‍යතාවය කුමක්ද?

ඇමෙරිකානු ජනාධිපති ට්‍රම්ප් සහ උතුරු කොරියාවේ කිම් ජොන්ග් උන් හොOකොO හීදී සිප අරන්? මෙහි සත්‍යතාවය කුමක්ද?

Share this post with your friends!