අවුරුදු 50කට පස්සේ ආයිමත් ටෝකියෝවට හිම පතනයක් සිදු වෙලා…………

නොවැම්බර් මාසයේ දි ටෝකියෝවට අවසාන වශයෙන් හිම පතනය වීමක් සිදුව තිබෙන්නේ මීට වසර 50කට පෙරාතුවයි. ඉතින් මේ අළුත් හිම පතනය ජපානයේ ජනතාව අවදියටත් සතුටටත් පත් කල කරුණක් වුවා.මේ නිසා විශාල ඡායාරූප ප්‍රමානයක් ජපාන ජනතාව විසින් රැගෙන තිබෙනවා…අවසන් වරට මෙවැනි හිම පතනයක් සිදුව තිබෙන්නේ 1962 වර්ෂයේදීයි.

tokyo-first-snow-november-2016-1-5837fde77cae4__700-4

tokyo-first-snow-november-2016-6-5837fdf3bfa11__700-3

tokyo-first-snow-november-2016-8-5838002bcdad4__700-7

tokyo-first-snow-november-2016-11-5838015db6206__700

tokyo-first-snow-november-2016-14-583804315225b__700-5

tokyo-first-snow-november-2016-19-5838068d0ded0__700-1

tokyo-first-snow-november-2016-25-5838090701e34__700-2

tokyo-first-snow-november-2016-27-58380a05750b7__700-6

Share this post with your friends!