වෙනසක් සඳහා මල් දෙකක් තම චිත්‍ර වලට යොදා ගන්නා කලා කරුවා…

ස්වභාවික ලෝකයේ ඇති සුන්දරත්වය සෑම විටම මිනිසා සිදු කරන කලා කෘති වලට ඉහලින් පවතින බව ඔබත් මමත් හොඳින් දන්නා කරුණක්..අපේ දැක්මන් ලොවට පෙන්වන්නට අප වරු ගනන් කඩදාසි තබාගෙන පැන්සල් තබාගෙන කල්පනාවේ නිරත වන්නෙමු..මේ පිළිබඳ යම් අදහසක් වැටහි ගිය ජෙසුවෝ නම් කලා කරුවා තම චිත්ර මතට ස්වභාවික මල් දෙකක් සෑම විටම එකතු කරයි.එය තුලින් මෙතෙක් නොදුටු අපුර්ව චමත්කාරයක් එම චිත්රයට වැටෙන්නේ ස්වභාව ධර්මායාගේ කොටසක්ද එයට එකතු කරන නිසාවෙනි.

desktop-1

desktop-2

desktop-3

desktop-4

desktop-5

desktop-6

desktop-7

desktop-8

desktop-9

Share this post with your friends!