මේ අම්මායි දුවයි කරලා තියන වැඩක්…කියවලම බලන්න….

ගොඩක් අම්මලා දරුවන්ට කියන්නේ කෑමත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා කියලනේ..ඒත් මේ අම්මා ඊට වැඩිය වෙනස්..අල්යා චැල්ගර් කියන්නේ තෙල් සායම් චිත්‍ර ශිල්පිනියක්.එයාට ඉන්නේ වයස අවුරුදු තුනක දුවෙක්..ඉතින් මේ අම්මයි දුවයි සෙල්ලම් කරන්නේ ආහාර වලින්..එළවළු හා පළතුරු තම හැකියාව සමඟ මුසුකොට අල්යා තම දුවට ආහාර ඇඳුමක් අන්දවා තිබෙනවා..මේ වන විටත් මෙය අන්තර්ජාලය පුරා ගින්නක් සේ පැතිර යනවා.ඒක ඇත්තම කියනවානම් විලාසිතා ප්‍රදර්ශනයක් වගෙයි..මම කියන්නේ බොරුද කියලා ඔයාලට මේක බැලුවම තේරේයි..

food-optical-illusion-dresses-alya-chaglar-1-595f310e4c170__880

food-optical-illusion-dresses-alya-chaglar-2-595f311063cae__880

food-optical-illusion-dresses-alya-chaglar-7-595f311a8b7cb__880

food-optical-illusion-dresses-alya-chaglar-9-595f311e8d1a7__880

food-optical-illusion-dresses-alya-chaglar-14-595f312a28b06__880

food-optical-illusion-dresses-alya-chaglar-15-595f312bcf9b9__880

food-optical-illusion-dresses-alya-chaglar-17-595f312fef5c4__880

food-optical-illusion-dresses-alya-chaglar-19-595f3133ca0a8__880

food-optical-illusion-dresses-alya-chaglar-22-595f3139f0c4e__880

Share this post with your friends!