ෆ්ලැපි කුරුල්ලා ගැනයි මේ කථාව..

ෆ්ලැපි බර්ඩ් කියන ඇප් එක කා අතරත් ප්‍රසිද්ධයි..මේ කියන්න යන්නේ සජීවි ලෝකයේදී දකින්නට ලැබෙන ෆ්ලැපි කුරුල්ලෙක් ගැන..ෆෝන් කුයි තමයි මෙම ෆ්ලැපි කුරුල්ලාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ!”මේක් එනිතින්ග්” යන්නෙහි හිමිකරු ඇයයි!මෙය සැබැවින්ම තාක්ෂණයෙන් පූර්ණ කලාත්මක නිර්මාණයක් කිව්වොත් වඩාත් නිවැරදියි.මෙම මේක් එනිතින්ග් ආයතනයේ අපේක්ෂාවද එයයි!කාර්ඩ් බෝර්ඩ් බොක්ස් එකක් නිමවා ඒ තුල මෝටර ආධාරයෙන් මෙය නිමවා තිබෙන්නේ ෆෝන් කුයි ෆ්ලැපි බර්ඩ්ගේ විශාල රසිකයෙක් හින්දා…ආර්ඩිනෝ ප්‍රොටෝටයිප් බෝඩ්ස්ද මෙයට යොදාගෙන තිබෙනවා.

Flappy-Bird-In-A-Box

Share this post with your friends!