ළග එන දීවාලි වෙනස් විදිහකට සමරන සිංගප්පුරුව…..

සිංගප්පුරුවේ බහුජන සිඝ්‍ර මාර්ගස්ථ අධිකාරිය මගින් දිවාලි සඳහාම සුවිශේෂි ඉන්දියානු මෝස්තර අංගයන් ගෙන් විචිත්‍රවත් වු කෝච්චියක් හඳුන්වා දි තිබෙනවා.මෙවැනි සැණකෙලි හරහා මිනිසුන් සාමුහික කිරීම හා ඔවුන් ප්‍රමෝදවත් වීම සිදුවනවා.ඉතින් එවැනි සැණකෙලියක් වු දිවාලි වලට මෙම කෝච්චිය එළි දක්වා ඇත්තේ ඔක්තෝම්බර් 15 වනදා…මෙය ඇත්තටම අමුතුම චමත්කාරයක් හිතට ගෙන එනවා නේද?

diwali-1

diwali-2

diwali-5

diwali-6

diwali-3

diwali-4

diwali-7

diwali-8

Share this post with your friends!