හෙලෝ කිටි ලොකුම එකතුව තියෙන්නේ මෙන්න මේ ජාපාන මිනිසාට….

හෙලෝ කිටි කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ සන්නාමයක් වගේම සන්නාම නාමයක්..මෙයා හෙලෝ කිටිගේ රසිකයෙක් වගේම හැම භාණ්ඩයක්ම එකතු කරන්නෙක්..ඉතින් මෙයා ගාව 5000කට අධික හෙලෝ කිටි සියළුම තත්වයේ හා සියළුම ගණයේ නිෂ්පාදන තිබෙනවා.මෙයා ලෝක ගිනස් පොතටත් මේ නිසා වර්තාවක් එක් කරලයි තියෙන්නේ ඔන්න..

hello-kitty-1

hello-kitty-2

hello-kitty-3

hello-kitty-4

hello-kitty-5

hello-kitty-6

Share this post with your friends!