හැරි පෝටර් සරාගී මුහුණුවරකින්…..

හැරි පෝටර් ප්‍රබන්ධ කථා මාලාව සමඟ එහි ඡායාරූපද ඇතුලත්ව තිබීම ම ඔබව අමන්දානන්දයට පත් කරනු නිසැකය.සාරා හෙස්ටර් මගින් මෙම ඡායාරූප ගෙන ඇති අතර දක්ෂ ශිල්පීය ක්‍රම මේ සඳහා උපයෝගි කරගෙන ඇත.සූරූපි නිරූපන ශිල්පියෙකු වන සැචරි හොවේල්ස් හැරි පොටර් ලෙස හැඩ ගන්වා ඇත.

hp-1

hp-2

hp-3

hp-4

hp-5

hp-6

hp-7

hp-8

Share this post with your friends!