හදවත නිවිලා යන පින්තුර 10ක්……..

1.මෙම සර්ව සම්පූර්ණ කේක් ගෙඩිය
perfect pic 1

2.මේ ගැලපෙන හොඳම ආකාරය
perfect pic 2

3.මෙම විශ්වාස කල නොහැකි යෝධයා වගේම සර්ව සම්පූර්ණ පැන් කේක්
perfect pic 3

4.මෙම පලස සකසා ඇති අයුරු
perfect pic 4

6.මෙම ඉතාමත් පිලිවෙල සාප්පු රාක්ක
perfect pic 5

9. පෙපරොනි සකසා ඇති අපූරු අකාරය
perfect pic 6

15.මෙය අතින් ඇඳ ඇති දෙයක් බව විශ්වාස කිරීමටද අපහසුය.
perfect pic 7

20.මෙම ඉස්තරම් කේක් එක
perfect pic 8

23.මෙම චිත්රය
perfect pic 9

24.මෙම ඇදහිය නොහැකි මල
perfect pic 10

Share this post with your friends!