සුදු ජාතික නිරූපන ශිල්පීන් යොදාගෙන මේ ආයතනය මේ මොකක්ද කරන්න යන්නේ!

සැසල් ඩොට් කොම් ආයතනය තම බ්ලැක් ගර්ල් මැජික් ටි ෂර්ට් සන්නාමයන් සඳහා සුදු ජාතික නිරූපිකාවන් යොදාගෙන තිබෙනවා.මෙය ඔන් ලයින් ඇඳුම් සම්බන්ධ වෙබ් අඩවියක්..මෙහිදි පාරිභෝගිකයින්ට තම අවශ්‍ය ඇඳුම් වෙනස් කරමින් අන්තර්ජාලය හරහා ඔන්ලයින් පහසු සේවාවක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා.නමුත් මෙතැන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒ මේ අළුත් සන්නාම සඳහා පාරිභෝගිකයන් දක්වා ඇති ප්‍රතිචාරයයි..මොකද කළු ගැහැණියගේ මැජික් එක සඳහ සුදු ජාතික කාන්තාවන් භාවිතා කිරීම..ඒ ටි ෂර්ට් එක හඳුන්වා දීම සඳහා එවැනි හාත් පසින් වෙනස් ක්‍රමයක් අනුගමනය කිරීම සම්බන්ධව පාරිභෝගිකයන් නම් තම අකමැත්ත පල කොට තිබෙනවා.

white-models-sell-black-girl-magic-shirts-zazzle-1

white-models-sell-black-girl-magic-shirts-zazzle-2

white-models-sell-black-girl-magic-shirts-zazzle-3

white-models-sell-black-girl-magic-shirts-zazzle-4

white-models-sell-black-girl-magic-shirts-zazzle-5

white-models-sell-black-girl-magic-shirts-zazzle-8

white-models-sell-black-girl-magic-shirts-zazzle-9

white-models-sell-black-girl-magic-shirts-zazzle-10

Share this post with your friends!