සැබැවින්ම විකට යැයි කිව හැකි රූප 10ක් පිළිබඳ විස්තර…..

1950,60 දශක වලදී ගත් මාවත් ඡායාරූප කලාවේ ආරම්භය සනිටුහන් වුනා..ප්‍රංශ ඡායාරූප ශිල්පියෙක් සිනහ යන සුළු ඡායාරූප කීපයක් නිකුත් කොට තිබෙනවා..ඒ කාලයේ දී භාවිතා වු කැමරා උපකරණ පවා බෙහෙවින් වෙනස් බව කිව යුතුයි..අවුරුදු 21 සිට ඉහත කී ප්‍රංශ එනම් මැල්ටේට් නම් ඡායාරූප ශිල්පියා වෘත්තීමය ඡායාරූපකරණයට පිවිසියා..මාවතේ ජීවිතය නිරූපනය කිරීමට ඔහු තරම් හොඳ අයෙක් නොමැති බව ඔබට මෙම ඡායාරූප දුටු විට වැටහේවි..

french-street-photography-rene-maltete-5-58de0346853fe-jpeg__700

french-street-photography-rene-maltete-7-58de034d6721b__700

french-street-photography-rene-maltete-17-58de0364b2205-jpeg__700

french-street-photography-rene-maltete-21-58de036fb8c46-jpeg__700

french-street-photography-rene-maltete-29-58de0385c7194-jpeg__700

french-street-photography-rene-maltete-31-58de038baa049-jpeg__700

french-street-photography-rene-maltete-34-58de03961f479__700

french-street-photography-rene-maltete-38-58de039fc5497__700

french-street-photography-rene-maltete-40-58de03a63b77d__700

french-street-photography-rene-maltete-54-58de03d0c2730__700

Share this post with your friends!