ශරීරය සම්බාහනය කරනවා කියලා පුද්ගලයන් කල්දේරමක දමා පණපිටින් තම්බපු හැටි

මෙය ‘කාවා බාත්’ යනුවෙන් නම් කරන අතර මෙහීදී සම්බාහනය කරන්නේ නටන වතුර එකක තැබීමෙනි. මෙය පිලිපීනයේ ප්‍රසිද්ධ සම්බාහන ක්‍රමයකි.

hot-stove-1

hot-stove-2

hot-stove-3

hot-stove-4

hot-stove-5

hot-stove-6

hot-stove-7

Share this post with your friends!