ශක්තිමත් පියවරුන් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ අයට..බොරුද කියලා බලන්න..

පියවරුන්ගේ දිනය කියන්නේ අතිශය වැදගත් දිනයක්…මෙය ඇත්තටම සමරන්නම ඕනෑ..පියවරුන් කියන්නේ හරි වටින පුදුම අපූරු කට්ටියක්..මේ තියෙන්නේ තමන්ගේ දරුවා මෙලොව එළිය දකින මොහොතේ ඒ අවස්ථාවේ ළඟ සිටි ශක්තිමත් පියවරුන්ගේ අපූරු ඡායාරූප පෙළක්..මේවා නරඹන විට ඔබේ නෙතට සිනහවක්..සතුටක්, කඳුළක් නොනැගුනොත් නම් පුදුමයි..තාත්තා කියන පුද්ගලයා අපි ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා අපිට නොපෙනෙන කැපකිරීමක් සිද්ධ කරන හරිම අපූරු කොට්ඨාශයක්..

pregnancy-giving-birth-fathers-participating-delivery-room-2-5942896b87671__700

pregnancy-giving-birth-fathers-participating-delivery-room-2-59429535ca14c__700

BM2Kv9yAxZ0-png__700

1D274906316369-today-gay-fathers-140707-teasetoday-inline-vid-featured-desktop-594296295cb2d__700

pregnancy-giving-birth-fathers-participating-delivery-room-4-594289702a28a__700

pregnancy-giving-birth-fathers-participating-delivery-room-32-5942912d9c0df__700

pregnancy-giving-birth-fathers-participating-delivery-room-37-59429a284cd8c__700

pregnancy-giving-birth-fathers-participating-delivery-room-57-5943801432bd1__700

pregnancy-giving-birth-fathers-participating-delivery-room-73-59438b0b6555b__700

pregnancy-giving-birth-fathers-participating-delivery-room-224-594389527733d__700

Share this post with your friends!