වේලාව අනුසාර කොටගත් හිත ඇදෙන මේ මාවත් පීන්තූර නරඹලම බලන්නකෝ……

නිසි තැනක නිසි වේලාවට යෙදෙන ඡායාරූපකරණයක් තුලින් නිවැරදි ඡායාරූපයක් ලබා ගත හැකිය.සමහරක් අවස්ථා අප ඇසිපිය ගසන වේගයටත් වඩා වේගයෙන් සිදුවන අතර එම සිදුවීම නැවත කිසිම දිනක සිදු නොවීමටද පුළුවන.එවැනි අවස්ථාවන් වලදි නිවැරදි ඡායාරූපකරණයක යෙදීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.මේ එලෙස වේලාව අනුසාර කොටගත් මාවත් ඡායාරූපකරණයකි….ඇත්තෙන්ම එය විශිෂ්ඨය…

street-art-1

street-art-2

street-art-3

street-art-4

street-art-5

street-art-6

street-art-7

street-art-8

street-art-9

street-art-10

Share this post with your friends!