වාහනයක යට සිරවි සිටි කාන්තාව බේරා ගත් සුපිරි විරයා ගේ වීඩීයෝ දර්ශන සිසිටිවි කැමරාව ඔස්සේ!

චීනයේ මාර්ග තදබද පිලිබඳ වර්තා කරන සිසිටිවි කැමරාවකට ආගන්තුකයන් පිරිසක් එක්ව වාහනයක සිරවි සිටින කන්තාවක් බේරා ගන්නා අයුරු මෙම විඩීයෝවේ දැක්වේ. ඇත්තෙන්ම මෙය මාර්ග තදබද වැඩි මාර්ගයක් වනන් අතර, හදිසියේ පාර පනින මෙම කන්තාව මුහුනදුන් මෙම අනතුර දැක විශාල මිනිසුන් පිරිසක් නිසියාකාරව අත් තීන්දු තීරණ මගින් මෙම කන්තාවගේ දිවි ගලවා ගැනීමට සමත් විය.

ඇයට වාසනාවකට මෙන් සුළු තුවාල පමණක් සිදුවී ඇත.නිසි වේලාවේ නිසි පියවර ගන්නා මෙවැනි මිනිසුන් අගය කල යුතුය.

Share this post with your friends!