වයස අවුරුදු 21ක් වන කාන්තාවක් කුඩා කලදි ලිංගික අපයෝජනයට ලක් වීම නිසා සිදුවි ඇති දේ…………… බලන්නකෝ………

ෆ්ලොරිඩා හි ලේක්ලන්ඩ් නගරයේ වයස අවුරුදු 21 වන ජේස් පොලිස් නිළධාරියෙක් ඉදිරියේ වයස අවුරුදු 2ක කුඩා දරුවෙකු මෙන් හැසිර තිබෙනවා. මෙයට හේතු වු කාරණාව වන්නේ ඇගේ කුඩා කලදි ඇය ලිංගික අපයෝජනයකට මුහුන දිමෙන් ඇතිවු කම්පන තත්වයයි. ඇය තවමත් එයින් අත්මිදි සමාන්‍ය ජිවිතයකට අවතිරණය වීම සඳහා වෑයම් කරන අතර ඇගේ පෙම්වතාද ඇයට එය සඳහා සහයෝගය දක්වයි.

girl-1

*** EXCLUSIVE - VIDEO AVAILABLE *** LAKELAND, FLORIDA, MONDAY JULY 4: Jess pictured wearing a babygrow with a baby milk bottle at home on July 4, 2016 in Lakeland, Florida. Looking at Jessís collection of dummies and sippy cups, youíd be forgiven for thinking the pretty 21-year-old from Florida had a baby of her own to care for. But Jessís collection of babygrows arenít sized for a newborn - they are designed with her 5ft 5in frame in mind. As an ëadult babyí, Jess likes to wear nappies, drink from bottles and ëregressí back to her infancy. A sexual abuse survivor, Jess, who lives in Lakeland, Florida with her 24-year-old boyfriend, David, says that regressing has helped her make peace with her troubled childhood. Now a confident and happy young woman, Jess says wearing diapers, babygrows and drinking from bottles has done more for her self-esteem than years of traditional therapy and medication. PHOTOGRAPH BY Edward Linsmier / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com - New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com - New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

*** EXCLUSIVE – VIDEO AVAILABLE *** LAKELAND, FLORIDA, MONDAY JULY 4: Jess pictured wearing a babygrow with a baby milk bottle at home on July 4, 2016 in Lakeland, Florida. Looking at Jessís collection of dummies and sippy cups, youíd be forgiven for thinking the pretty 21-year-old from Florida had a baby of her own to care for. But Jessís collection of babygrows arenít sized for a newborn – they are designed with her 5ft 5in frame in mind. As an ëadult babyí, Jess likes to wear nappies, drink from bottles and ëregressí back to her infancy. A sexual abuse survivor, Jess, who lives in Lakeland, Florida with her 24-year-old boyfriend, David, says that regressing has helped her make peace with her troubled childhood. Now a confident and happy young woman, Jess says wearing diapers, babygrows and drinking from bottles has done more for her self-esteem than years of traditional therapy and medication. PHOTOGRAPH BY Edward Linsmier / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:[email protected] – New York-T:+1 212 796 2458 E:[email protected] – New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:[email protected] www.barcroftimages.com

*** EXCLUSIVE - VIDEO AVAILABLE *** LAKELAND, FLORIDA, JULY 4: Jess pictured sitting in her cot, at her home on on July 4, 2016 in Lakeland, Florida. Looking at Jessís collection of dummies and sippy cups, youíd be forgiven for thinking the pretty 21-year-old from Florida had a baby of her own to care for. But Jessís collection of babygrows arenít sized for a newborn - they are designed with her 5ft 5in frame in mind. As an ëadult babyí, Jess likes to wear nappies, drink from bottles and ëregressí back to her infancy. A sexual abuse survivor, Jess, who lives in Lakeland, Florida with her 24-year-old boyfriend, David, says that regressing has helped her make peace with her troubled childhood. Now a confident and happy young woman, Jess says wearing diapers, babygrows and drinking from bottles has done more for her self-esteem than years of traditional therapy and medication. PHOTOGRAPH BY Edward Linsmier / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com - New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com - New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

*** EXCLUSIVE – VIDEO AVAILABLE *** LAKELAND, FLORIDA, JULY 4: Jess pictured sitting in her cot, at her home on on July 4, 2016 in Lakeland, Florida. Looking at Jessís collection of dummies and sippy cups, youíd be forgiven for thinking the pretty 21-year-old from Florida had a baby of her own to care for. But Jessís collection of babygrows arenít sized for a newborn – they are designed with her 5ft 5in frame in mind. As an ëadult babyí, Jess likes to wear nappies, drink from bottles and ëregressí back to her infancy. A sexual abuse survivor, Jess, who lives in Lakeland, Florida with her 24-year-old boyfriend, David, says that regressing has helped her make peace with her troubled childhood. Now a confident and happy young woman, Jess says wearing diapers, babygrows and drinking from bottles has done more for her self-esteem than years of traditional therapy and medication. PHOTOGRAPH BY Edward Linsmier / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:[email protected] – New York-T:+1 212 796 2458 E:[email protected] – New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:[email protected] www.barcroftimages.com

girl-4

*** EXCLUSIVE - VIDEO AVAILABLE *** LAKELAND, FLORIDA, JULY 4: Jess reaches out for David at home on July 4, 2016 in Lakeland, Florida. Looking at Jessís collection of dummies and sippy cups, youíd be forgiven for thinking the pretty 21-year-old from Florida had a baby of her own to care for. But Jessís collection of babygrows arenít sized for a newborn - they are designed with her 5ft 5in frame in mind. As an ëadult babyí, Jess likes to wear nappies, drink from bottles and ëregressí back to her infancy. A sexual abuse survivor, Jess, who lives in Lakeland, Florida with her 24-year-old boyfriend, David, says that regressing has helped her make peace with her troubled childhood. Now a confident and happy young woman, Jess says wearing diapers, babygrows and drinking from bottles has done more for her self-esteem than years of traditional therapy and medication. PHOTOGRAPH BY Edward Linsmier / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:hello@barcroftmedia.com - New York-T:+1 212 796 2458 E:hello@barcroftusa.com - New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:hello@barcroftindia.com www.barcroftimages.com

*** EXCLUSIVE – VIDEO AVAILABLE *** LAKELAND, FLORIDA, JULY 4: Jess reaches out for David at home on July 4, 2016 in Lakeland, Florida. Looking at Jessís collection of dummies and sippy cups, youíd be forgiven for thinking the pretty 21-year-old from Florida had a baby of her own to care for. But Jessís collection of babygrows arenít sized for a newborn – they are designed with her 5ft 5in frame in mind. As an ëadult babyí, Jess likes to wear nappies, drink from bottles and ëregressí back to her infancy. A sexual abuse survivor, Jess, who lives in Lakeland, Florida with her 24-year-old boyfriend, David, says that regressing has helped her make peace with her troubled childhood. Now a confident and happy young woman, Jess says wearing diapers, babygrows and drinking from bottles has done more for her self-esteem than years of traditional therapy and medication. PHOTOGRAPH BY Edward Linsmier / Barcroft Images London-T:+44 207 033 1031 E:[email protected] – New York-T:+1 212 796 2458 E:[email protected] – New Delhi-T:+91 11 4053 2429 E:[email protected] www.barcroftimages.com

girl-6

girl-7

Share this post with your friends!