ලෝකයේ දිර්ඝතම ගිනි කෙලි සෙල්ලම ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ!

මල්ටා වල සෑම වසරකම පැවැත්වෙන උත්සවයක් තමයි මේ..අහසම ගිනි කෙළි සංදර්ශන වලින් පිරිලා ඉතිරිලා යනවා.මෑතකදී මෙහි තනි දිර්ඝතම ගිනි කෙළි සෙල්ලම දකින්න පුළුවන්කම ලැබුනා..ඒක ඇත්තටම හරිම වින්දනීයයි..ඒ වගේම විස්මය ජනකයි..හා නැද්ද කියන්න..

Share this post with your friends!