රූප රැජිනියන් 10ක් තම සැබැ ජිවිතයේදී……මේක නම් බලන්නම වටිනවා…………

රුප රැජිනියන්ගේ පින්තූර දකින විට සැබැවින්ම ඒවා ලස්සන මෙන්ම සුරූපි බවද ඔබ පවසාවි.ඉතින් මේ කැට්වෝක් එකෙන් යන ළලනාවන්ගේ සැබෑ ජිවිතයේ ඡායාරූප දුටු විට ඒවා කලින් දුටු ඡායාරූප වලටත් වඩා ලස්සන බව ඔබට වැටහේවි.වේශ නිරූපනයන් හා විලාසිතාවන්ගෙන් හැඩවුනු රූප වලට වඩා හාත් පසින්ම වෙනස් රූප මොවුන්ගේ සැබෑ ජිවිතය තුල ඇති බව ඔබට මෙම ඡායාරූප නැරඹු විට පසක් වනු නොඅනුමානයි.නොයෙක් රටවල් වල රූ රැජිනියන්ගේ ඡායාරූප මෙහි ඇතුලත්ව තිබෙනවා. ඔබ හිතන්නේ මේවායින් වඩාත් හොඳ කිනම් ඡායාරූපය කියලද? තිරණය ඔබට බාර කරනවා..

miss-universe-beauty-queens-catwalk-vs-real-life-1-585b9d2e09bbe__880

miss-universe-beauty-queens-catwalk-vs-real-life-2-585b9d2fc32d0__880

miss-universe-beauty-queens-catwalk-vs-real-life-6-585bccfbc7d57__880

miss-universe-beauty-queens-catwalk-vs-real-life-8-585bd754a9bf5__880

miss-universe-beauty-queens-catwalk-vs-real-life-9-585bd4f90f14d__880

miss-universe-beauty-queens-catwalk-vs-real-life-10-585bd601a0cbb__880

miss-universe-beauty-queens-catwalk-vs-real-life-11-585bd81fe387c__880

miss-universe-beauty-queens-catwalk-vs-real-life-12-585bd92be4f05__880

miss-universe-beauty-queens-catwalk-vs-real-life-13-585bda2b7d8be__880

miss-universe-beauty-queens-catwalk-vs-real-life-14-585bdb4c2094d__880

miss-universe-beauty-queens-catwalk-vs-real-life-15-585bdd51d0ba7__880

miss-universe-beauty-queens-catwalk-vs-real-life-18-585be2ec93547__880

miss-universe-beauty-queens-catwalk-vs-real-life-19-585be51d19d1a__880

Share this post with your friends!