මේ මිනිසා ගස් අස්සේ හැOගිලා කරන පුදුම වැඩේ!

මේ වතු සේවකයා හරිම අපූරුයි..තමන් සේවයේ නියුතුව සිටින උද්යෝගිමත් ආකාරය මොහු ඡායාරූපයට නගලා එය අන්තර්ජාලයට එක්කොට තිබෙනවා..එය මේ වන විටත් සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල වල ගින්නක් මෙන් පැතිර යනවා..පඳුරු බදාගෙන තමන් කරන වෘත්තිය මෙච්චර තෘප්තිමත්ව කරන මිනිසුන්ගේ ඡායාරූප දැක්කම කාටද ආශා නොහිතෙන්නේ!

gardener-sends-photos-disappears-into-bushes-2-5947b4d86f6f3__880

gardener-sends-photos-disappears-into-bushes-3-5947b4da58fe6__880

gardener-sends-photos-disappears-into-bushes-4-5947b4dcf0a6f__880

gardener-sends-photos-disappears-into-bushes-5947b895dba44__880

Share this post with your friends!