මේ මහා මන්දිරය නිමකරලා තියෙන දේ ඇසුවොත් ඔබ පුදුම වෙයි……

මාර්තා මින්ජූන් කියන වයස අවුරුදු 74ක් වන නිර්මාණ ශිල්පිනිය ආර්ජන්ටියානු නිර්මාණ ශිල්පිනියක්..මෙයා ග්‍රීක පාතිනාන් වරයෙකුව තහනම් කරන ලද පොත් 100,000ක් යොදාගෙන නිමවනවා.නිර්මාන ශිල්පිනිය පවසන ආකාරයට එසේ තහනම් කරන ලද පොත් වලින් මූර්තියක් නිමවීම දේශපාලන අවරෝධය ඉස්මතු කරලීමක්.කැසල් නම් සරසවියේ ශිෂ්‍යයන්ගේ සහායද මේ සඳහා හිමි වෙනවා.මේ නිර්මාණයත් ඇත්තටම අමුතුම නිර්මාණයක් නේ..

parthenon-books-marta-minujin-germany-1-595f2dea6b3c3__700

parthenon-books-marta-minujin-germany-2-595f2ded119d6__700

parthenon-books-marta-minujin-germany-4-595f2df1364b4__700

parthenon-books-marta-minujin-germany-7-595f2df6d2e1d__700

parthenon-books-marta-minujin-germany-9-595f2dfb7fb4d__700

parthenon-books-marta-minujin-germany-10-595f2e85b8e35__700

parthenon-books-marta-minujin-germany-11-595f2ea3a4981__700

Share this post with your friends!