මේ මනමාලියි මනමාලයයි මොකක්ද මේ කරන්නේ?

හැනා හා ටයිලර් නෝලන්ඩ් මෑතකදී තමයි විවාහාපත් වන්නේ!මෙයාලා මංගල්‍ය උත්සවයෙන් පිටවනවාත් සමඟ මොවුන්ගේ නෑ හිත මිත්‍රාදීන් බැලුන් විශාල ප්‍රමාණයක් අහසට මුදා හැරියා.හැමදේම ඉතා හොඳින් තමයි සිදුවෙමින් තිබුනේ!ඉතින් මේ මනමාලයයි මනමාලියි අහසේ යන බැලූනයකට නග්ගවා මේක අවස්ථාව විස්මය ජනක කිරීමටයි සැරසුනේ ඒත් බැලූනය මෙහෙයවන්නා ගේ අත්වැරදීමකින් බැලූනය නිසි ලෙස ආකාශ ගත වුනේ නෑ..හොඳ වේලාවට මනමාලයාටයි මනමාලිටයි තුවාලයක් ආපදාවක් නම් නෑ..ඒත් වෙච්ච වැඩේ තමයි බලන්න වටින්නේ..

Share this post with your friends!