මේ පුංචි ගේ ඇතුලේ අට දෙනෙක් ජීවත් වෙනවා කියලා ඔබට හිතන්නවත් පුළුවන්ද?…..

මෙය නමින් තිම්බල් ශාලාව ලෙස තමයි හැදින්වෙන්නේ….මෙය අතීතයේදි භාවිතා වුනේ ඇන්ටික් භාණ්ඩ තිබු කඩයක් වශයෙන්…නමුත් දැන් මෙහි සමාජිකයින් අට දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලක් ජීවත් වනවා..තිම්බෙල් කියන නම වැටිලා තියෙන්නේ මෙහි ලෝහමය ද්‍රව්‍ය තිබුන නිසා…දැන් මේ පවුල එකතුව ලොව විශාලතම ලෝහමය එකතුව සම්බන්ධ ප්‍රදර්ශනයක් සිදු කිරීමට යනවා.මෙය පිහිටා තිබෙන්නේ ඩර්බිෂයර්හි..ඇන්ටික් ශාලාවක් ව තිබු මෙම ස්ථානය මෙම අට දෙනා එක්ව නිවසක් බවට පත් කර ඇති අයුරු ඔබේ දෑසින්ම නරඹන්න…

PAY_httpwwwderbytelegraphcoukthis-is-smallest-detached-house-in-the-world-and-it-s-in-derbyshire (1)

PAY_httpwwwderbytelegraphcoukthis-is-smallest-detached-house-in-the-world-and-it-s-in-derbyshire

PAY-Mark-Bramall-Estate-Agent-outside-Thimble-Hall-who-is-selling-what-is-said-to-be-Britains-smallest (1)

PAY-Mark-Bramall-Estate-Agent-outside-Thimble-Hall-who-is-selling-what-is-said-to-be-Britains-smallest

Share this post with your friends!