මේ පින්තූර පිටුපස තියෙන්නේ අමුතුම කතාවක්….. බලන්න මොකද්ද කියලා….

ප්‍රෝම් රාත්‍රීයට අඳින ඇඳුම ගැන කල්පනා කරන්න ගියාම පිස්සු හැදෙනවා…මොකද මොකක් අදින්නද කියලා හිතාගන්න බෑනේ..දැන් තියන අළුත්ම විලාසිතාව තමයි බොහෝ යෞවන යෞවනියන් තමන්ගේ දෙමාපියන් තරුණ කාලයේ භාවිතා කල ඇඳුම් භාවිතයට ගැනීම..හැබැයි මේ වැඩේ මරු…මොකද ඒ සමහරක් විලාසිතා දැන් තියන විලාසිතා වලට වඩා ගොඩක් ලස්සන නිසා. ඔහියෝ වල ඉන්න ඇලි ජොන්සන් කරන්නේත් මීට සමාන දෙයක්..තමන්ගේ මව 1995 දී ප්‍රෝම් රාත්‍රීයට ඇඳපු ගවුම ඇය තමන්ගේ ප්‍රෝම් රාත්‍රීයට අඳිනවා..මිනිස්සු පුදුම වෙලා බලන් ඉන්නවා.මොකද ඒ ඇඳුම ඇන්දම හොලිවුඩ් නිළියක් වගේ ඇය ලස්සනයි…මම කියන්නේ බොරුද බලන්න..

daughter-wears-mom-vintage-prom-dress-35-590c79e610aa8__700

daughter-wears-mom-vintage-prom-dress-36-590c7aeb90797__700

daughter-wears-mom-vintage-prom-dress-36-590c7cfea4544__700

daughter-wears-mom-vintage-prom-dress-38-590c7e87486ff__700

daughter-wears-mom-vintage-prom-dress-39-590c7f6f9e337__700

daughter-wears-mom-vintage-prom-dress-41-590c81084696d__700

daughter-wears-mom-vintage-prom-dress-42-590c81f30f01a__700

daughter-wears-mom-vintage-prom-dress-43-590c82cf4c436__700

daughter-wears-mom-vintage-prom-dress-48-590c8bbab32ce__700

daughter-wears-mom-vintage-prom-dress-50-590c6830b1868__700

daughter-wears-mom-vintage-prom-dress-54-590c9234c0b84__700

daughter-wears-mom-vintage-prom-dress-57-590c9795e897a__700

Share this post with your friends!