මේ පින්තූර නිකුත් වෙද්දි ඇය මෙළොවින් සමුගෙන ගිහින්….. හරිම සOවේදී…..

නෝර්මා ජීන් තමයි මේ ආච්චි අම්මාගේ නම…මෙයාට වයස අවුරුදු 91ක් පමණ වනවා..ඇය තම කේමෝ තෙරපි ප්‍රතිකාර ප්‍රතික්ෂේප කොට තිබෙනවා..ඇයට අවශ්‍ය මුළු එක්සත් රාජධානිය පුරාම හොඳ පික්නික් එකක් යෑමටයි.ඇය මුළු ලෝකයටම ඉතා හොඳ ආදර්ශයක් බවත් කිව යුතුයි…ජිවිතේ විඳවමින් ජීවත් වෙනවාට වඩා ජිවිතය විඳිම සිදු කල යුතු බව මෙම අවුරුදු 91 ආච්චි පෙන්වා දි තිබෙනවා…..

driving-miss-norma-11

driving-miss-norma-13

driving-miss-norma-15

driving-miss-norma-16

driving-miss-norma-17

Share this post with your friends!